Ando Brandbeveiliging

Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Nieuwe Wetgeving – Van Bouwbesluit naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Na enkele malen uitstel treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet combineert 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 4 ministeriële regelingen tot één wet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur en één ministeriële regeling. Hoewel er inhoudelijk niet veel verandert, kan het even zoeken zijn om de vertrouwde artikelen te vinden in de nieuwe regelgeving.

Opzet van de Omgevingswet en onderliggende wetgeving

De Omgevingswet bundelt diverse wetten in het fysieke domein, zoals de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Waterwet. De wet zelf bevat voornamelijk procedurele regels, zoals wie het bevoegd gezag is, wanneer regels van toepassing zijn en welke activiteiten vergunning plichtig zijn. De inhoudelijke voorschriften zijn vastgelegd in vier Algemene Maatregelen van Bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), en het Omgevingsbesluit. De bijbehorende (detail)regels zijn te vinden in de Omgevingsregeling. Activiteiten in de fysieke leefomgeving moeten voldoen aan zowel de landelijke algemene regels in het Bal, het Bbl en de Omgevingsregeling als aan lokale regels in het Omgevingsplan.

Omgevingsplan centraal

Het doel van de Omgevingswet is om minder regels te hebben, een geïntegreerde aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokale maatwerkoplossingen en snellere besluitvorming. Of dat geheel en al uit de verf komt, zal de komende jaren moeten blijken. Feit is wel dat gemeenten hierin een centrale rol krijgen en minder dan onder de huidige regels te maken krijgen met regels vanuit de rijksoverheid. Het Rijk en de provincie beperken zich tot het stellen van kaders, en de gemeente beslist binnen deze kaders. Het omgevingsplan, waarin alle regels over het gebruik en uiterlijk van gebouwen worden samengevoegd met regels over onder andere reclame en uitwegen, staat centraal in deze benadering. Het omgevingsplan bevat ook een groot aantal regels dat voorheen op landelijk niveau werd geregeld, waardoor lokale zaken nu ook lokaal geregeld kunnen worden.

Gemeenten hebben veel vrijheid bij het opstellen van hun omgevingsplannen, maar het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bepaalt via instructieregels welke regels in ieder geval moeten worden opgenomen. Een belangrijk aspect voor de brandveiligheid is de aanwijzing van aandachtsgebieden, waarbij rekening moet worden gehouden met brandrisico’s bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente kan bepaalde gebieden ook aanwijzen als voorschriftengebied, waarvoor aanvullende regels voor bouwactiviteiten vanuit het Bbl voor die gebieden gaan gelden.

Overgang van Bouwbesluit naar Bbl

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) werd al in 2018 gepubliceerd, maar door enkele wijzigingen werden de belangrijkste onderdelen al opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Hierdoor gaat het huidige Bouwbesluit 2012 inhoudelijk vrijwel onveranderd over naar het Bbl, met voornamelijk redactionele aanpassingen. Het Bbl hanteert een andere indeling dan het Bouwbesluit 2012, waarbij de regels zijn onderverdeeld naar bouwfase: bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw, verplaatsen en functiewijziging. Binnen deze hoofdstukindeling zijn de vertrouwde onderwerpen te vinden, wat het lezen voor nieuwe gebruikers logischer maakt. Het Bbl introduceert ook een aantal nieuwe termen, zoals doel- en middelvoorschriften ter vervanging van functionele en prestatie-eisen. Energiezuinigheid en milieu zijn samengevoegd onder de noemer duurzaamheid.