Ando Brandbeveiliging

Is BHV verplicht?

De wet- en regelgeving omtrent de BHV

De wet- en regelgeving omtrent de BHV
Niet alle organisaties en bedrijven in Nederland zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van BHV ofwel bedrijfshulpverlening. Een belangrijke vraag is dan ook: “is BHV verplicht?“. Het feit dat deze vraag regelmatig gesteld wordt duidt al op de onbekendheid van werkgevers en organisaties over dit onderwerp.

Is BHV verplicht?
Ja, BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is. Heb je vragen over de verplichting voor jouw organisatie? Neem dan contact op met NIBHV of met jouw BHV-opleider.

De Arbowet en bedrijfshulpverlening
De Arbowetgeving in Nederland (ook wel Arbowet genoemd) is het stelsel van wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, de volgende regelgeving in acht neemt:

  • Artikel 3 van de Arbowet zegt dat de werkgever beleid moet maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer informatie hierover in: artikel 3 lid 1 e.
  • Artikel 15 van de Arbowet vermeldt dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige bhv’ers. Hier staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie. Zie ook artikel 15.

Hoeveel BHVers zijn er nodig in mijn organisatie?
Het aantal BHVers is afhankelijk van de risico’s en de bedrijfsgrootte en aard van de werkzaamheden van een bedrijf. Er moet minimaal één werknemer zijn die de BHV-taken kan uitvoeren. Het aantal benodigde BHVers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. Het gaat er in essentie om of een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken is.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:

  • Laat BHVers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid BHVers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHVer.
  • Verplicht werknemers niet om BHVer te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een BHVer een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.